actievoorwaarden

Algemeen

 1. Het ‘Piazza Picknick Plein’ (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Piazza Center.
 2. De inschrijving loopt tot van donderdag 21 maart, 16:00 uur (hierna: de Actieperiode). 

Deelname en werking van de Actie

 1. Deelnemen kan door het actieformulier op de actiepagina in te vullen en op te sturen.
 2. De winnaars worden willekeurig getrokken uit de inzendingen.
 3. De winnaars worden na het sluiten van de actieperiode bekend gemaakt. De winnaars worden per e-mail of telefoon benaderd. We corresponderen niet over de uitslag.
 4. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 5. Aan deelname zijn geen additionele kosten verbonden
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 7. Piazza Center is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.
 8. Eigenaren en/of bedrijfsleiders van ondernemingen in Piazza Center, hun personeel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname. Als dit na het trekken van de prijs bekend wordt behoudt Piazza Center zich het recht voor de prijs terug te vorderen.
 9. Met betrekking tot deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Uitkering van prijzen

 1. De uit te keren prijs een goed gevulde picknickmand. 
 2. De prijs is niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld of tegoedbonnen of iets anders.
 3. Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, maken kans op de prijs.
 4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 5. Aan de winnaars zal de informatie met betrekking tot de uitreiking van de prijs bekend worden gemaakt.
 6. De winnaars dienen de prijs persoonlijk in ontvangst te komen nemen, hierbij dienen ze een ID-bewijs te kunnen tonen.
 7. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Piazza Center.
 8. Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 9. Piazza Center is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.

Medewerking/privacy

 1. De deelnemers geven Piazza Center toestemming om met naam en toenaam genoemd te worden in o.a. persberichten, website en op Social Media.
 2. Foto en videomateriaal mogen door Piazza Center gepubliceerd worden.

Aansprakelijkheid

 1. Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met Jennifer@burotoob.nl
 2. Piazza Center is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Winkeliersvereniging Winkelcentrum Piazza Center daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Winkeliersvereniging Piazza Center bekend gemaakt worden via de website www.piazza-center.nl.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Winkeliersvereniging Piazza Center gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 4. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 5. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
 6. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 7. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.